Kartalda Yıldızname baktırmak istiyorum

Kartalda Yıldızname baktırmak istiyorum

Erkek Yıldıznamesi

Yay Erkeği Yıldıznamesi

Bu burç ve taliide doğan kimse hakkında da üç vecih vardır;

Birinci Vecih: Utarid’e mütenâzır olursa seyrek saç ve sakallı, yuvarlak çehreli, orta boylu, siyah saçlı, geniş göğüslü, re’y ve tedbirinde ehliyetli, akıl ve zekâ sahibi bir adamdır. Yüzünde yahut göğsünde yahut karnında bir alamet vardır. İki omuzu arasında da bir alamet bulunur. Eğer doğum saatinde Utarid mesud ise; vezir, kâtip, hâkim, âlim, veyâ bu kâbilden biri olur. Eğer Utarid, o saate nahsde se, elinin emeğiyle geçinen bir esnaf veyâ amele olur. Başına birçok musibet ve felâketler gelir. Defalarca katledilmekten ve ölümden kurtulur. Mütenasip endamlı, güzel yüzlü olduğundan, ahbabı indinde muteber ve muhteremdir. Elinden çıkan şeyi, birçok müşkilâtla yine elde eder.

İkinci Vecih: Kamer’e mütenâzır olursa; beyaz benizli, güzel yüzlü, geniş göğüslü, büyükçe başlı, mütenâsip kaşlı, ortadan biraz uzun boylu bir zattır. Yüzünde bir alamet veyahut siyah bir ben vardır. Bir mekândan diğer mekâna nakli sever. İnatçı, çalışma ve gayrette tembel, çok uyur ve çok unutur.Bir halde sebat etmez. Ahbabı çoktur. Eğer doğum saatinde Kamer mesud ise, hükümette veyahut vir topluluk içinde emir ve nehiy sahibi, ağar kamer mensus ise emir altında olur.

Üçüncü Vecih: Zühâl’e mütenâzır olursa; sarı veya esmer benizli, kalın kaşlı, kalın dudaklı, kuvvetli, pazulu, orta boylu, sebatkâr, sekinet ve vakar sahibi; mekr, hile ve hud’aya mütemâyil bir adamdır. Yüzünde bir eser veya başında bir alamet vardır. Dostlarından çok felaket görür. Bir sihre uğrar ve bundan kurtulur. Çok kazanır ve miras yer ise de elinde vir şey durmaz. Alışverişte ve her işte tali’i yaver gider.

Hayatı ve Nefsi Hânesi: Burcu Kavs ve talii Müşteri’dir. Hayatı ve maişeti güzel olur. Her istediği şeydenhayır görür. Niyeti saf olup bildiği ve bilmediği kimselere iyilik eder. Akıbeti hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe kadri ve şânı ulu olur. Hâli gittikçe salâh kesbeder.

Malı ve Kesbi Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl’dir. Kifâyet miktarı (sadece doymaya yetecek miktarda) rızkı olur. Bunu kazanmakta zahmet ve meşakket çeker. 30 yaşından sonra büyük bir servet sahibi olup ehl-ü ıyâlinden (ailesinden), akraba ve dostlarından mustağni olur.

Kardeş ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Delv ve talii Zühâl’dir. Yalnız erkek kardeşleri olur. Bunlarla geçinemez. Onların yüzünden zahmet ve zarar görür. Kardeşleri ona düşmandırlar; (fakat) onların hilelerinden kurtulur. Biraderlerinden ekserisi, kendinden evvel vefât ederler.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri’dir. Peder ve validesi indinde biraderlerinin en sevgili ve muhteremi, onlara itaatkâr ve hürmetkâr olur. Eğer Zühâl’e mütenâzırlardan ise, vâlidesi pederinden evvel; eğer kamere mütenâzırlardan ise, pederi vâlidesinden evvel vefât eder.Onlardan pek az miras yer ve bundan da menfaat görmez.

Evlâd ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih’tir. İlk evlâdı erkek olur. Bir hayli evlâdını defneder. Oğullarından birinni vefatıyla fevkâlade mahzun ve müteessir olsa da, diğer bir oğlu doğar ve bu yüzden hüznü ortadan kalkar.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre’dir. Ekser hastalıkları, soğuk almaktan ve yubusetten olur. Bundan bütün vücudunda sızılar ve sancılar hasıl olur. Sık sık müshil alır, hind tozu ve afyon istimal ederse rahat eyler.

Zevcesi ve Muvasalâtı Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid’dir. Münasip ve hayırlı zevce, sarı saçlı veyâ kumral kadınlardır.Başından üç nikâh geçer, ikisi vefât eder. Şehvetperest olmadığı cihetle kadınlarla münasebetipek azdır. Bir kadın, kendisine büyü yapar; fakat bundan necât bulur (kurtulur).

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Seretan ve talii Utarid’dir.30 yaşında olduğu zaman, senenin talii bu burç ve yıldızda olur ise, ölüm korkusu vardır.Bundan kurtulur ise, 53 sene yaşar. Denize düşüp boğulmak tehlikesine mâruz kalır ve bundan da kurtulur.

Yolculuğu Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş’tir. Sefer, hayırlı değildir. Bilhassa deniz seferi tehlikelidir. Mecburen yolculuğa giderse, perşembe günü yola çıksın. Mümkün olduğu kadar yakın gidip çabuk avdet etsin (geri dönsün).

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid’dir. Herkes indinde muhterem olur. İzzet ve rif’ati gittikçe artar, muhitine göre büyük bir mevki işgâl eder.Ehil ise, mülükün hizmetine girer.

Ümid ve Amâli Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre’dir. Emel ve arzusunda sebat eder. Ümid eylediği şeye nâil olur. Hayatının sonlarında zengin olup nimet ve refâh içinde irtihal eder.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih’tir. Gerek kadın ve gerek erkekten ekser düşmanı sarı benizlilerdir. Sarı adamalrdan sakınmalıdır. Ona büyü yaparlar ise de Cenâb-ı Hak, muhafaza eder.Zevce ve ahbab olarak Hamel, Esed ve Kavs gibi talii nâri (ateş) olanlar münâsip ve muvafıktır. Talii Seretan, Akrep ve Hut gibi mai (hava) olanalrdan sakınmalıdır. Kimse ile şirket akdi yaparsa pişman olur. Birine kefaret eyler ise (kefil olursa) tazmin eder, aldığı şeyde zarara uğrar. Münasip madenleri kalay ve gümüş, taşı ise zümrüt ve elmastır.

Hayırlı günü perşembe, zararlı günü ise salıdır.Koyun ve kuzu etleri, tereyağı, limonlu yiyecekler ve sebze çeşitleri faydalıdır. Sığır eti, mercimek ve bakladan sakınmalıdır. Çünkü şu beş hastalığı getirirler: Sevdâ, safranın galebesi, baş dönmesi, sırt ve diz ağrıları. Bunların devâsı müshil almak, dizlerine ve arkasına iç yağı sürmek olup bundan fayda görür.

En iyi elbise, keten olup renklerden mavi ve sarı hayırlıdır. Yeni hilâl gördüğü zaman, bir erkek yüzüne bakar ise, o ay kendisi için mübarek olur. Bir kimseden bir hacet dilemek üzere müracat lüzumunda perşembe günü erkekten üracat eyler ise haceti yerine gelir.

Kan galeyân eylediği zaman, sağ elinin kand amarından aldırsın. Uyuduğu vakit başını kıbleye çevirsin. Böcek ve haşerattanemin olur.Herşeyden emib ve mahfuz (korunmuş), insanlar arasında hatırı sayılır olmak ister isterse, Kamer’in Kavs burcunda olduğu zamanda sa’d vaktinde bir kağıt üzerine misk, safran ve gülsuyu ile şu duayı yazıp üzerinde taşısın:

Yengeç Erkeği Yıldıznamesi

Bu burçta doğan erkek, yeşilimsi sarıya meyyâl beyaz benizli, güzel yüz ve güzeli, uzun boylu, uzun boyunlu, ince ve nârin vücutlu, nefsi aziz ve kibirli, tab’an fesada meyyâl, hoş sohbet, kâr ve kesbi açık, zevk ve safaya, iş-u nuşa âşık, bir mekandan diğerine intikâli sever, erkekler indinde muhterem olur. Göz ağrısına uğrarsa da bundan kurtulur. Küçük iken suya düşmekten korkulur. Gece yolda gider ise sık sık arkasına dönüp bakar. Salı günü başlayan bir hastalık, ölümüne sebep olur. Tabiatında balgam gâliptir. Çift olarak izdivaç eder. Yani aynı zamanda iki karısı bulunur. Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Zühre’ye mütenâzır olursa açık yüzlü, mütenâsip endamlı, uzunca boylu, yuvarlak çehreli, güzel göz ve kaşlı, nereye teveccüh etse sevilir ve ihtiram olunur, güzel kokuları, ziyneti, bağ ve bahçeyi, hüsn-i sadâ’yı (güzel sesi), iş-u nuşu, dostlarıyla muaşereti sever. Yüzünde siyah bir ben, başında ufak bir alamet olan bir adamdır. Göğsü geniş, dudakları daima mütebessim olur. Kadınları pek sever. Evlâdı çok olur. Bir kadının kendisine zehir içirmesinden korkulur. Büyükçe bir makam ve mevki elde eder. Nimet ve refah içinde vefât eder.

İkinci Vecih: Utarid’e mütenâzır olursa esmer benizli, uzun boylu, vücudu nârin ve zayıf, kaşları düzgün ve güzel, saç ve sakalı siyah, kollarında veya karnında bir alamet, gözünde zayıflık veya leke bulunan bir adamdır. Eğer doğumu sırasında Utarid’in mesud saati ise, büyük izzet ve şerefe ve servete nâil olur. Çift evlenir. Ekser evlâdı, erkek olur. Esmer benizli ve yüzünde bir alamet olan bir adam, onun zararına çalıştığından böylelerinden sakınmalıdır. Peder ve validesinden ayrılıp başka bir memlekette ikamet eder. Miras yer ve define bulur. Evlâdının evlâdını gördükten sonra vefât eder.

Üçüncü Vecih: Kamer’e mütenâzır olursa sarı veyâ kırmızıya meyyâl beyaz benizli, ince dudaklı, güzel çehreli, orta boylu, yüzünde bir alamet olan bir adamdır. Ekser evlâdı kız olur. Çifte karı alır. Denize düşmek, yanmak yahud köpek ısırmak veya yüksek bir yerden düşmek gibi bir tehlikeye maruzdur. Validesinin sütünden başkasını emer. Kimle sohbet ederse ona düşman olur. İşinde hased edilir. Her ayın son on gününde talii aksidir. Çok uyur, çok unutur. Tembelliği sever. Kış mevsiminde çok nevâzil olur.

Nefsi ve Hayatı Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer’dir. İyi yer ve iyi yaşar. Herkese karşı niyeti saftır. Sırrını ketm etmeyenlere (sır saklayamayanlara) söyler. Akrabasına ve yabancılara iyilik eder. Akıbeti sâlimdir. Yaşı büyüdükçe rızkı artar ve hâli salah kesb eder. Hâlis tevbe ile nimet içinde irtihâl eder.

Mal ve Tivareti Hânesi: Burcu Esed ve talii Güneş’tir. Ömrünün ilk yıllarında malı az olup çok zahmet ve sıkıntı çeker. Eğer doğumu Kamer’in Seretan burcunda olduğuna tesadüf eder ise bütün ömründe zengin olur. Vefâtına kadar kendine kifayet edecek mala sahip olur.

Kardeş ve Kız Kardeşi Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid’dir. Erkek ve kız kardeşlerinden hayır görmez. Daima onu aldatmak isterler. Aralarında bir miras veya mal dolayısıyla dava ve niza olur.

Peder ve Validesi Hânesi: Burcu Mizan ve yıldızı Zühre’dir. Çocuk iken valideyni katında çok sevgili olur. Biraderlerinden en güzel ve ebeveyni için en hayırlısı olur. Validesi, pederinden evvel vefat eder. Baba ve anasından miras yer ise de elinde bir şey klamaz. Sarf olup gider.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Akrep ve talii Merih’tir. Kız evlâdı çok olur. Eğer ilk evlâdı erkek olur ise bütün çocukları erkek olurlar. Evlatlarını sever ise de onlardan bahtı azdır. İki evlâdı uzun ömre nâil olurlar.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri’dir. Hararet ve rutubet galip olacagından ekseriya safra, baş dönmesi, kalp ağrısı, romatizma, göz ağrısı gibi -daima yaz mevsiminde- hastalıklara m>ruzdur. Limonata ve demirhindi şerbeti çokça istimal etmelidir. Eğer balgamı çok olur ise, ara sıra kusturucu ilaç alıp kusmalu ve sonra sık sık zencefil yemelidir.

Nikâhı ve Muvassalatı Hânesi: Burcu cedy ve talii Zühâl’dir. Kendisine en hayırlı ve münasip zevce, esmer ve sarı(şın)lardır. İlk zevcesiyle çok yaşamaz. Kadınlardan muhabbet ve mevedet görür. Bir kadın, mal ve servetini yer. Kadın taifesinin meyl ve muhabbetine nâil olacağından nikâhsız olarak birçok kadınla münasebeti olur. Bir kadın, kendisine büyü yapar ve eski bir kabre gömer; fakat bundan kurtulur.

Yolculuğu ve Rüyâsı Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri’dir. Sık sık sefere gitmek hayırlıdır. Deniz yolculuğu, kara yolculuğundan iyidir. En iyi seferi, perşembe günü deniz tarafına olan yolculuğudur. Alışverişte, almada ve vermede kısmeti ziyâdedir. Ekin eker ise istifâde eder ve çok hayır görür. Çok yolculuk yapar.

İzzeti ve İkbâli Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih’tir. Memuriyette yüksek bir mevkiye çıkar. Devlet adamları ve makam sahiplerinden bahtı müsaittir. Büyükler ve vazife erbabı indinde kavli dinlenilen, kendi makbul ve muhterem olur. Ahir ömründe nimet ve refahı ziyadeleşir.

Arzu ve Emelleri Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre’dir. Arzu ve emelinde sâbit olup ümid ettiği şeye nâil olur. Akıbeti mahmud ve sıreti güzel, hâli salâh, din ve itikâdı sağlam olur. Tevbe ve salâh içerisinde vefât eder. Birçok hayırlı rüya görür.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu cevzâ ve yıldızı Utarid’dir. Kadınlardan ahbâbı ve dostu çok olur. Aile ve akrabasından düşmanı çoktur. Ekmeğini yiyen, ona buğzeder.

Kendisiyle beraber olan, aleyhine döner. Hiç dostu kalmaz gibi olur. Lâkin düşmanları, ona zarar veremezler; cümlesine galip ve muzafferdir. Defalarca sıkıntı ve belaya düşer ve biiznillahi teala, helâkten necât bulur.

Dost ve zevce olmak üzere sarı benizli, mavi gözlü, burcu Seretan, Akrep ve Hut gibi mâi (su) olanlar, muvafıktır. Hamel, Esed ve Kavs gibi nâri (ateş) olanlardan hazer etmelidir. Çünkü su ile ateş, imtizaç etmezler (anlaşamazlar). Yüzünde çiçek eseri veyâ siyah bir ben olan sarı bir adamdan hazer etsin; çünkü en büyük düşmanı odur.

Yeni ay gördüğü zaman, bir kadının yüzüne bakarsa o ay kendisi için mübârek olur. Alışveriş, yahut alma ve verme için en hayırlı günü pazartesi olup salı günü vefât eder.

En münâsip hayvan, kısrak ve dorudur. Hurma ve kuru üzüm gibi sıcak ve kuru yüyecekler muvafıktır. En hayırlı elbise beyaz, hevâi mavi ve çemen yeşilidir.

Eğer kanı galeyan ederse yaz mevsiminde pazartesi günü Kamer saatinde kan aldırsın. Bir kimseden haceti olur ise, pazartesi günü erkendne müracaat ederse muvafık olur. Yüzük için gümüş, yüzük kaşı için de firuze iyidir.

Her türlü şerden emin ve nereye gider ise makbul ve muvaffak olmak murad ederse, Kamer’in Seretan burcuna nazil olduğu zaman pazartesi günü üç dirhem ağırlığında bir yüzük yaptırıp Kamer saatinde beyaz karabiber, kâfur ve cavi ile tütsüledikten sonra parmağında taşısın. Her hususta iyiliklere nâil olur.

Hâkim Ebu’l-Ma’şer diyor ki: “Ey sahib-i tali’, daimi saadet ve büyük meserret ile seni tebşir ederim (müjdelerim). Senden üzüntü ve gâm, zâil olur. Her bir sıkıntıdan kurtulursun. Hasedçilerin ve düşmanların nazarı sana zarar vermez. Muradına erer ve matlubuna nâil olursun. Senin için müşkilat ve zahmet yoktu. Cenab-ı Hak, seni her şeye muvaffak eder. Bu fal, kime çıktı ise saadete erdi.”

Aslan Erkeği Yızldıznamesi

Bu taliide doğan, iri ve kocaman vücutlu, yuvarlak çehreli, kısa boyunlu, uzun boylu, buğday benizli bir erkektir. Yüzünde aşikâr bir seser, ya gözünün birinde leke, yahud gözlerinde ağrı vardır. Halkın malını yemekten kaçınmaz. Saçları, sakal ve bıyığı, kumral ve seyrektir. Karnında, yahut kolunda veyaz yüzünde siyah bir ben vardır. Ömrünün ortalarında fakirliğe düçâr olur. On parasız kalır, sonra sıkıntıdan kurtulur, nimet ve refâh içinde vefât eder. Kadınlardan büyük bir mekr ve hileye düşer. Malını, bir kadın yer. Hükümetten çok şiddet görür. Mal kazanır ise de ateşe atar ve bundan kendisi menfaat sağlayamaz. Ölüm derecesinde hastalığa veya büyük bir tehlikeye düşer ve bundan halâs olur. 70 veyahud 88 sene yaşar.

Bunda da 3 vecih vardır:

1. Vecih: Zühal’e mütenazır olursa esmer veya sarı benizli, uzun boylu, çatık kaşlı, kalın dudaklı, büyük burunlu, geniş ağızlı, dişleri seyrek, çehresi ve çenesi yuvarlak, pazusu kuvevtli, şiddetli gazaplı, mekkâr ve hileker, başında veya yüzünde alametli yahud gözünde bir ayıp, şehvetperest, iş ve kazançta bahtı yâver, kâh fakir kâh zengin olur. Kadınlardan meyl ve muhabbet görür. Erkek evlâdı çok olur. Büyükler indinde makbul ve muhteremdir. Re’y ve tedbiri ziyade, kuvvet ve kudret sahibi olur.

2. Vecih: Müşteri’ye mütenazır olursa, sarıya mütemayil beyaz benizli, göğsü geniş, pazuları kuvvetli, boyu uzunca, süratli gazap eder ve gazabı pek şedid (şiddetli) olur; fakat bu öfkesi çabuk geçer. Yüzünde veya başında veya gözünde bir eser vardır. Saçları, kırmızıya meyyal kumral, dostları arasında hürmetsiz, ömrünün ilk yıllarında mal sahibi olur. Hakimler tarafından zulüm görür. Erkek ve kız evlatları olup bunlar yüzünden canı sıkılır. Ziraat işlerinde bahtı yoktur. Lakin sanattan müstefid olur. Kırmızı benizli bir kadından zarar görür.

3. Vecih: Merih’e mütenazır olursa pembe beyaz benizli, sarı saçlı, uzun boylu, kalın boyunlu, temiz vücutlu, gözü kuvvetli, izzet-i nefis sahibi, ateşin tabiatlı, çabuk râzı olur bir adamdır. Hiddetlendiği zaman gözüne birşey görünmez; (o an) kan dökmekten bile çekinmez. Ölüm tehlikesine mâruz kalır ve tehlikeden kurtulur. Hâkimler ve makam sahiplerinden zulüm çeker.

Bir Yorum Bırak

Bunları da beğenebilirsin